# สาขา Download
1 ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
2 แรงงาน
3 การศึกษา
4 ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5 สุขภาพ
6 สวัสดิการสังคม
7 หญิงและชาย
8 รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
9 ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
10 บัญชีประชาชาติ
11 เกษตรและประมง
12 อุตสาหกรรม
13 พลังงาน
14 การค้าและราคา
15 การขนส่ง และโลจิสติกส์
16 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17 การท่องเที่ยวและกีฬา
18 การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
19 การคลัง
20 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
21 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม