ด้านสังคม (9 สาขา)
ด้านเศรษฐกิจ (11 สาขา)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 สาขา)