สัดส่วนรายได้ของประชากรสัดส่วนคนจนด้านอาหารความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty) ด้านรายจ่าย ระดับภาค จังหวัด เขตการปกครอง อำเภอ ตำบลช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) ด้านรายจ่าย ระดับภาค จังหวัด เขตการปกครอง อำเภอ ตำบลครัวเรือนยากจนสัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายระดับอำเภอ ตำบลคนจนด้านรายจ่ายเส้นความยากจน (Poverty Line) ด้านรายจ่ายสัดส่วนรายจ่ายของประชากรสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายจ่ายของประชากร ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายจ่ายของประชากรระดับประเทศ ภาค เขตพื้นที่สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายจ่ายของครัวเรือนสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของประชากรระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของประชากรสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของครัวเรือนสวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือนสิทธิการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือนทรัพย์สินเกษตรครัวเรือนที่มีสินทรัพย์หนี้ิสินเกษตรเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนครัวเรือนที่มีหนี้สินหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนรายจ่ายเงินสดเกษตรค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนรายได้เงินสดเกษตรรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนครัวเรือนเกษตรขนาดของครัวเรือนการใช้อินเทอร์เน็ตของสมาชิกในครัวเรือนครัวเรือนที่มีผู้พิการครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกในครัวเรือนที่ทำงานหารายได้ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน