ครัวเรือนที่มีน้ำดื่มสะอาดแหล่งที่มาของน้ำดื่ม/น้ำใช้ในครัวเรือนครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะลักษณะการใช้ส้วมในครัวเรือนแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงในครัวเรือนครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวรลักษณะการครอบครองที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยสถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัยลักษณะของที่อยู่อาศัยประเภทของที่อยู่อาศัยบ้านครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิงครัวเรือนคนเดียวครัวเรือน (จากการสำมะโน)การจดทะเบียนครอบครัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทย (จากการสำมะโน)คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (จากการทะเบียน)การเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลของคนพิการความต้องการสวัสดิการจากรัฐของคนพิการคนพิการ (จากการสำรวจ)ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (living arrangement)การทำงานของผู้สูงอายุประชากรสูงอายุ (จากการสำรวจ)ประชากรสูงอายุ (จากการทะเบียน)เด็กและเยาวชน (จากการสำรวจ)เยาวชน (จากการทะเบียน)เด็ก (จากการทะเบียน)อัตราการคุมกำเนิดอายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส (จากการสำมะโน)อัตราเจริญพันธุ์ (จากการสำรวจ)สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากการสำมะโน)สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากการทะเบียน)บุตรเกิดรอดสถานภาพสมรสของประชากร (จากการสำรวจ)สถานภาพสมรสของประชากร (จากการสำมะโน)ประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด (จากการสำมะโน)การย้ายถิ่นของประชากรภายใน 5 ปี (จากการสำมะโน)การย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น (จากการสำรวจ)การย้ายออก (จากการทะเบียน)การย้ายเข้า (จากการทะเบียน)การแจ้งตาย (จากการสำรวจ)อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (จากการสำรวจ)อัตราตายของทารก (จากการสำรวจ)อัตราตาย (จากการสำรวจ)การตาย (จากการสำรวจ)การตาย (จากการทะเบียน)การแจ้งเกิด(จากการสำรวจ)อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (Sex Ratio at Birth-SRB) (จากการสำรวจ)อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด(Sex Ratio at Birth-SRB) (จากการทะเบียน)การเกิดและอัตราการเกิด (จากการสำรวจ)การเกิด (จากการทะเบียน)ความเป็นเมืองประชากรแฝงความหนาแน่นของประชากร (จากการสำมะโน)ความหนาแน่นของประชากร (จากการทะเบียน)ประชากรตามพื้นที่ (จากการสำมะโน)ประชากรตามพื้นที่ (จากการทะเบียน)อายุมัธยฐาน(จากการสำมะโน)อายุคาดเฉลี่ยของประชากร (จากการสำรวจ)อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรอายุ 15-59 ปี (จากการสำมะโน)อัตราการเพิ่มของประชากร (จากการสำมะโน)อัตราส่วนเพศของประชากร (จากการสำมะโน)อัตราส่วนเพศของประชากร (จากการทะเบียน)สัดส่วนประชากร (จากการสำมะโน)ประชากร (จากการคาดประมาณ)ประชากร (จากการสำรวจ)ประชากร (จากการสำมะโน) ประชากร (จากการทะเบียน)