ผู้ประกอบการรถร่วมผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุญาตการขนส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศการขนส่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศการขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการการขนส่งสินค้าเข้าสถานประกอบการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์การอำนวยความสะดวกด้านการค้าประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์์การดำเนินการด้านโลจิสติกส์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ทักษะแรงงานด้านโลจิสติกส์บุคลากรด้านโลจิสติกส์จำนวนเที่ยวที่บรรทุกเฉลี่ยต่อยานพาหนะระยะเวลาที่เดินทางออกจากจุดเริ่มต้นมายังท่าขนส่งระยะเวลาที่รอคอยยานพาหนะเฉลี่ยระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทางระยะทางเฉลี่ยในการขนส่งสินค้าต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International LPI)สัดส่วนต้นทุนการบริหาคลังสินค้าต่อยอดขาย (Ratio of warehousing cost per sale)สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (Ratio of transportation cost per sale)จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาชญากรรม จากการขนส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRTจำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตจากการขนส่งทางรถไฟจำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตการทางพิเศษจำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตจากการขนส่งทางหลวงชนบทจำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตจากการขนส่งทางหลวงจำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตทางอากาศจำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตทางน้ำความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินรถไฟฟ้า BTSความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินรถไฟฟ้า MRTความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินรถไฟปริมาณพลังงานที่ใช้ในการเดินอากาศปริมาณการใช้พลังงานในภาคการขนส่งเงินลงทุนในโครงการสร้างท่าอากาศยานค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาท่าเรือเงินลงทุนในการสร้างท่าเรือเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRTค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางรถไฟเงินลงทุนสร้างระบบรถไฟเงินลงทุนในการสร้างทางรถไฟเงินลงทุนในการสร้างทางพิเศษเงินลงทุนในการสร้างทางหลวงชนบทงบลงทุนด้านการขนส่งปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจำนวนผู้รับเหมา ผู้รับจ้างบุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศบุคลากรด้านการขนส่งทางน้ำจำนวนนักท่องเที่ยวปริมาณการใช้แร่ผลผลิตภาคการเหมืองแร่จำนวนผู้พิการจำนวนประชากรและบ้านรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRTรายได้เฉลี่ยของการให้บริการรถไฟโดยสารรายได้ค่าโดยสารรถไฟจำนวนพนักงาน รฟม. และผู้รับสัมปทานจำนวนพนักงาน รฟท.ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนรายได้จากค่าโดยสาร ขสมก.ค่าธรรมเนียมที่รัฐเก็บได้ต้นทุนเฉลี่ยการขนส่งรายได้จากค่าโดยสารจำนวนผู้ประกอบการขนส่งจำนวนพนักงาน ขสมก.จำนวนพนักงาน บขส.อัตราค่าธรรมเนียมการบินอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRTอัตราค่าโดยสารรถไฟอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทางอากาศการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศจำนวนเที่ยวบินปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางน้ำ (การท่าเรือ)ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งทางน้ำการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางชายฝั่งการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางรถไฟการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรถไฟผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRTผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟความถี่ของขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าแยกตามสายทางระยะทางในการบริการรถไฟโดยสารความเร็วเฉลี่ยในเส้นทางต่าง ๆ ของรถไฟฟ้า MRTความเร็วเฉลี่ยในเส้นทางต่าง ๆ ของรถไฟจำนวนเที่ยววิ่ง (บขส.)จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถ ขสมก. และรถร่วมเอกชนจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถ บขส. และรถร่วมเอกชนปริมาณการเดินทางบนทางหลวงปริมาณจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางพิเศษแต่ละสายทางปริมาณจราจรและรายได้บนทางพิเศษปริมาณจราจรทางถนนความเร็วเฉลี่ยในเส้นทางต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงดัชนีการจราจรติดขัดจำนวนอากาศยานจดทะเบียนจำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำจำนวนเรือสัดส่วนหัวรถจักร และล้อเลื่อนจำนวนหัวรถจักร และล้อเลื่อน ที่ใช้การได้จำนวนรถไฟบรรทุกสินค้าจำนวนขบวนรถไฟโดยสารจำนวนรถไฟฟ้า บีทีเอสจำนวนรถไฟฟ้า MRTจำนวนรถไฟฟ้า Airport Linkจำนวนรถไฟ รถจักร และล้อเลื่อนจำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบการจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถจำนวนรถจำแนกตามการถือครองกรรมสิทธิ์จำนวนรถโดยสาร ขสมก.รถตรวจสภาพจำนวนรถโดยสาร บขส.รถใหม่ (ป้ายแดง)รถจดทะเบียนใหม่รถจดทะเบียนสะสมท่าอากาศยานสถานีขนถ่ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ (CY)สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสสถานีรถไฟฟ้า MRTสถานีรถไฟ Airport Rail Linkเส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอสเส้นทางรถไฟฟ้า MRTเส้นทางรถไฟ Airport Rail Linkเส้นทางรถไฟสถานีขนส่งสินค้าจำนวนสถานีขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางพิเศษเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวง