การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้การใช้สิทธิ์ FTA ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร มูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมการซื้อ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า การจดทะเบียนนิติบุคคล ดัชนีค้าปลีก ดัชนีค้าส่ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีวัฎจักรเงินเฟ้อ ดัชนีวัฎจักรธุรกิจ ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา Escalation Factor (K)สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ดัชนีราคานำเข้า ดัชนีราคาส่งออก ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาผู้บริโภค อันดับความสามารถในการแข่งขันโดย World Economic Forum ตาราง I-O บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนในธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาต ราคาขายปลีกสินค้าและบริการสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร ณ ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ราคาขายส่งพลังงาน ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ การส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดร้านอาหารไทยของคนไทย การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ดุลการค้าของไทย ด่านศุลกากรชายแดนที่สามารถให้บริการแบบ one stop service กระจายตลาดส่งออกของไทย การส่งออกของไทย การนำเข้าของไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร อันดับความสะดวกในการทำธุรกิจการค้า (ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ) การจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและหัตถกรรมและการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค่าบริการ ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง