เงินบริจาคจากภาคประชาชนศูนย์พัฒนาครอบครัวองค์กรสวัสดิการชุมชนองค์การสวัสดิการสังคมภาครัฐอาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนพิการที่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน หรือภาครัฐ(เฉพาะเขตชนบท)การเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลของคนพิการการช่วยเหลือคุ้มครองคนพิการผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการการเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ แรกรับ คุ้มครอง บ้านพักเด็ก ศูนย์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน หรือห้องสมุดวัด(เฉพาะเขตชนบท)สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน(เฉพาะเขตชนบท)ศูนย์ฝึกอาชีพ(เฉพาะเขตชนบท)การจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน(เฉพาะเขตชนบท)บุคคลที่ไม่มีที่ดินทำกินลักษณะครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวผู้ป่วยโรคเอดส์คนเร่ร่อนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้ 30,000 บาท คน ปี(เฉพาะเขตชนบท)คนพิการที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรืออาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือไม่มีผู้เลี้ยงดูและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ(เฉพาะเขตชนบท)คนพิการที่ไม่ได้รับการดูแลในหมู่บ้าน ชุมชน(เฉพาะเขตชนบท)การออกบัตรประจำตัวคนพิการคนพิการที่อยู่ในภาวะยากลำบากคนพิการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนผู้สูงอายุที่ต้องขังผู้สูงอายุในภาวะพิ่งพิง ยากลำบากผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุสตรีท้องที่ถูกต้องขังสตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศสตรีถูกทำร้ายเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์(เฉพาะเขตชนบท)เด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกิด(เฉพาะเขตชนบท)เด็กเร่รอน(เฉพาะเขตชนบท)เด็กถูกทอดทิ้ง(เฉพาะเขตชนบท)เด็กกรำพร้า(เฉพาะเขตชนบท)เด็กติดผู้ต้องขังลักษณะการอยู่อาศัยของเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก ประชากร (เฉพาะเขตชนบท)