ข้อมูลการส่งออกข้อมูลแรงงานข้อมูลรายได้รายจ่ายครัวเรือนข้อมูลประชากรข้อมูล><area shape=ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI)ของประเทศผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศการจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรการยื่นคำขออนุสิทธิบัตรภายในประเทศการยื่นคำขออนุสิทธิบัตรภายในประเทศ><area shape=การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์การรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าการยื่นคำขอสิทธิบัตรในต่างประเทศของคนไทยการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์การจดสิทธิบัตรต่างประเทศสัดส่วนสิทธิบัตรการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการยื่นคำขอสิทธิบัตรดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีค่าธรรมเนียมความรู้ทางเทคนิคค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาติกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศดัชนีสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมมาตรฐานการครองชีพการศึกษาสุขภาพความสามารถในการแข่งขันโดย WEF ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD