การปล่อยก๊าซเรือนกระจกความชื้นสัมพัทธ์พายุหมุนเขตร้อนน้ำฝนอุณหภูมิอัคคีภัยผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านแผ่นดินไหววาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่าภัยหนาวภัยแล้งอุทกภัยพื้นที่สวนสาธารณะใน กทม.ของเสียอันตรายจากชุมชนขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ระดับเสียง คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพอากาศ การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้(สำมะโนทุก 10 ปี) พื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ผลผลิตจากป่าสงวนแห่งชาติ การนำเข้าและส่งออกไม้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์และนันทนาการ พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่าต่อพื้นที่ประเทศ พื้นที่ป่าสงวน><area shape= พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม บ่อบาดาล น้ำบาดาล น้ำในอ่างเก็บน้ำ น้ำท่า ลุ่มน้ำ สัตว์ทะเลหายาก แนวปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน ชายฝั่งทะเล ปริมาณผลผลิตแร่ ปริมาณและมูลค่าของการนำเข้าและการส่งออก การใช้ประโยชน์ที่ดิน อาณาเขตทางทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง