ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินของครัวเรือนผู้ทำงานด้าน ICTความรุนแรงชายแดนใต้ยาเสพติดการประสบเหตุอาชญากรรม(จากสำรวจ) ผู้สูงอายุการดื่มสุราของประชากรการสูบบุหรี่ของประชากรการใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต การอ่านหนังสืออัตราการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy rate)ครัวเรือนยากจน เส้นความยากจน (poverty line) ด้านรายจ่าย