อัตราการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 รายการรับเงินทดแทนของลูกจ้างลูกจ้างในความคุ้มครองกองทุนเงินทดแทนนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนการรับประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมอัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่อจำนวนสถานประกอบการ 100,000 แห่งองค์การแรงงานคดีแรงงานข้อขัดแย้งและการผละงานข้อขัดแย้งข้อพิพาทแรงงานข้อเรียกร้องสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายอัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการร้อยละของแรงงานนอกระบบได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานการเลิกจ้างลูกจ้างความปลอดภัยในการทำงานการตรวจแรงงานร้อยละของประชากรในวัยแรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภครายจังหวัดค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้างการทำงานต่ำระดับชั่วโมงการทำงานร้อยละของแรงงานนอกระบบอัตราการว่างงานอัตราการทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา)อัตราการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานแรงงานคนพิการจากการสำรวจแรงงานผู้สูงอายุแรงงานต่างด้าวแรงงานนอกระบบแรงงานในระบบผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานผู้อยู่ในกำลังแรงงาน