ดัชนีสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมฯอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย WEFดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอัตราการใช้กำลังการผลิตดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลังดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังดัชนีการส่งสินค้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ราคาที่อยู่อาศัยจำนวนที่อยู่อาศัยค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เฉพาะนิติกรรมขาย และขายฝากกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์โรงมหรสพสนามกอล์ฟนิคมอุตสาหกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพื้นที่ก่อสร้างราคาวัสดุก่อสร้างสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการก่อสร้างการจ้างงานของสถานประกอบการก่อสร้างมูลค่าการก่อสร้างของสถานประกอบการก่อสร้างจำนวนสถานประกอบการก่อสร้างค่าภาคหลวงแร่ปริมาณผลผลิตแร่ราคาแร่การจ้างงานสัมปทานเหมืองแร่การส่งเสริมการลงทุนปริมาณและมูลค่าผลผลิตสินทรัพย์ถาวรของอุตสาหกรรมการผลิตทุนและแหล่งทุนของอุตสาหกรรมการผลิตการจ้างงานของอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ผลิต สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต