โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต(กสทช.)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์() (สสช.)การใช้บริการภาครัฐของสถานประกอบการ ครัวเรือน (สสช.)การใช้ Website(สสช.)ข้อมูลอื่นๆ ด้านอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT (สสช.)บุคลากรในสถานประกอบการที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT (สสช.)การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สสช.)การใช้คอมพิวเตอร์ (สสช.)การใช้บริการภาครัฐของสถานประกอบการ/ครัวเรือน (สสช.)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce)(สสช.)มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(SIPA)ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมICT(SIPA)ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมICT(กสทช.)ข้อมูลอื่นๆ ด้านอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT(สสช.)ผู้ทำงานด้าน ICT(สสช.)ผู้ที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT(กสทช.)บุคลากรในสถานประกอบการที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT(สสช.)การใช้ Website(สสช.)การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่(กสทช.)การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่(สสช.) การใช้อินเทอร์เน็ต(สสช.) การใช้อินเทอร์เน็ต(กสทช.) การใช้คอมพิวเตอร์(สสช.) การมีอุปกรณ์ ICT(สสช.) การมีอุปกรณ์สื่อสาร(กสทช.) การมีอุปกรณ์สื่อสาร(สสช.) โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต(NECTEC) โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต(กสทช.) โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม(โทรศัพท์เคลื่อนที่)(กสทช.) โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม(โทรศัพท์ประจำที่)(กสทช.) การใช้คอมพิวเตอร์ (สสช.) การมีอุปกรณ์ ICT (สสช.) ผู้ทำงานด้าน ICT (สสช.) การมีอุปกรณ์สื่อสาร (สสช.)