สาเหตุการตายสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในอัตราการกลับเข้า รักษาซํ้า (Readmission) ของผู้ป่วยจิตเวชภายใน 28 วัน หลังจำหน่ายร้อยละของงบประมาณสุขภาพจิตต่องบประมาณด้านสุขภาพของประเทศเตียงจิตเวชต่อประชากรเตียงผู้ป่วยต่อประชากรผู้ประกอบโรคศิลปะสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร้อยละของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นต่อประชากรอัตราพยาบาลวิชาชีพผู้ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชต่อประชากรอัตราส่วนจิตแพทย์ต่อประชากรสัดส่วนพยาบาลเทคนิคต่อประชากรสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรสัดส่วนเภสัชกรต่อประชากรสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอัตราผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ทางเลือกใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านวัตถุเสพติดใบอนุญาตประกอบธุรกิจยาอัตราความสำเร็จของการรักษาโรควัณโรคร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับวัคซีน dTร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับวัคซีน MMRร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,OPV5ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE3ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4, OPV4, JE2ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG DTP-HB3, OPV3 และ MMRความครอบคลุมของการติดตามผู้ปรากฏอาการเท้าช้างความครอบคลุมของการจ่ายยารักษากลุ่มโรคเท้าช้างแก่คนพม่าในไทยร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีภาวะอ้วนลงพุงร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีภาวะอ้วนเด็กปราศจากฟันผุเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อยหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-I52)อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด(C33-C34)อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม(C50)อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก (C53)อัตราป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง(J40-J47)อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน(E10-E14)อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-I52)อัตราป่วยโรคมาลาเรีย (Malaria)อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกอัตราป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia)อัตราป่วยโรคไอกรน (Pertussis)อัตราป่วยโรคไข้สมองอักเสบ (Nsetningitis)อัตราป่วยโรคหัด (Measles)อัตราป่วยโรคคอตีบ (Diphtheria)อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง (Diarrhoea disease)อัตราการฆ่าตัวตาย (Suicide)อัตราของมารดาอัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีอัตราตายทารกอัตราตายตามกลุ่มอายุอัตราตายอัตราการเกิดมีชีพจำนวนประชากรกลางปีอัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ความชุกของการสูบบุหรี่ของประชากรการสูบบุหรี่ของประชากรความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ 15-24 ปีการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากรอายุ 15-74 ปีการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไปอัตราการว่างงานร้อยละของประชากรที่มีความสุข(Happiness)ร้อยละของเด็กไทยที่มีเชาวน์ปัญญาในเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการจัดการศึกษาความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก สัดส่วนคนจน