Financial Accountสถิติดุลการชำระเงินสถิติการเงินการโอนเงินรายย่อยผ่านระบบ Bulk Payment Systemการโอนตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนตการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตระบบการชำระเงินกรมธรรม์ธุรกิจประกันชีวิตเบี้ยประกันภัยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพย์ยอดคงค้าง NPLsธนาคารพาณิชย์ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกองทุนรวมตราสารทุนตลาดทุนตราสารหนี้ตราสารการเงินการบริหารสภาพคล่องของ ธปท.อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนอันดับ/ดัชนีที่สำคัญด้าน ICT จากการจัดอันดับขององค์กรระหว่างประเทศ(สป.ทก.)บริการไปรษณีย์(ปณท.)