ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเบิกจ่ายงบลงทุนผลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจหนี้รัฐวิสาหกิจภาระหนี้เงินกู้หนี้ของรัฐวิสาหกิจหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลหนี้รัฐบาลในประเทศหนี้ของรัฐบาลยอดคงค้างสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐบาลในประเทศงบกระแสเงินสดรัฐบาลรายละเอียดฐานะการคลังตามระบบGFS จำแนกตามประเภทบัญชีการคลัง
ของรัฐบาลกองทุนเงินนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวิสาหกิจฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบGFSฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดสถิติการคลังประจำปีงบประมาณ(รายงาน)การเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์เงินสดผลการเบิกจ่ายตามนโยบายรัฐบาลผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายการส่งออกสินค้าการนำเข้าสินค้าดุลการค้ามูลค่าการส่งออกสินค้ามูลค่าการนำเข้าสินค้าผลการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจผลการจัดเก็บรายได้กรมธนารักษ์ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิตผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากรผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ประมาณการรายได้รัฐบาล