จำนวนผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าจำนวนวิทยากรผู้ฝึกอบรมสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจำนวนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจำนวนวิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติการปล่อยมลพิษทางอากาศสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากรสัดส่วนการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมดต่อประชากรอัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการส่งออกสินค้าอัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการนำเข้าสินค้าอัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายได้รัฐบาลจากพลังงานค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนราคาคอนเดนเสทราคาก๊าซธรรมชาติราคาน้ำมันดิบราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นำเข้าปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติปริมาณการสำรองคอนเดนเสทปริมาณการสำรองน้ำมันดิบมูลค่าการขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิตมูลค่าการขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตมูลค่าการขายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตมูลค่าการใช้ไฟฟ้ามูลค่าการใช้ก๊าซธรรมชาติมูลค่าการส่งออกไฟฟ้ามูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปมูลค่าการนำเข้าก๊าซบิวเทนมูลค่าการนำเข้าก๊าซโปรเพนมูลค่าการนำเข้าก๊าซธรรมชาติมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบมูลค่าการนำเข้าถ่านหินปริมาณการส่งออกเอทานอลปริมาณการส่งออกถ่านปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติปริมาณการใช้พลังงานสาขาการขนส่งปริมาณการใช้พลังงานสาขาธุรกิจการค้าปริมาณการใช้พลังงานสาขาบ้านที่อยู่อาศัยปริมาณการใช้พลังงานสาขาการก่อสร้างปริมาณการใช้พลังงานสาขาอุตสาหกรรมการผลิตปริมาณการใช้พลังงานสาขาเหมืองแร่ปริมาณการใช้พลังงานสาขาเกษตรกรรมพลังงานที่จำหน่ายและใช้(ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)ผู้ใช้ไฟฟ้า(ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้(เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า(เฉพาะกทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)การขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิตการขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตการขายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตปริมาณการใช้ไฟฟ้าปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติปริมาณการใช้ลิกไนต์ปริมาณการใช้ถ่านหินปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ปริมาณการนำเข้าถ่านปริมาณการนำเข้าฟืนปริมาณการนำเข้าก๊าซบิวเทนปริมาณการนำเข้าก๊าซโปรเพนปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ(LNG)ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ(NG)ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติรวมปริมาณการนำเข้าถ่านหินปริมาณการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ปริมาณการผลิตไบโอแก๊ส(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลปริมาณการผลิตเอทานอลปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพปริมาณการผลิตพลังงานจากขยะปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำปริมาณการผลิตน้ำมันดิบปริมาณการผลิตลิกไนต์ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นภายในประเทศ