อัตราการคงอยู่ (Retention Rate)งบประมาณของรัฐสำหรับการศึกษาความเสมอภาคและเป็นธรรมการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอัตราการเรียนต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอัตราการคงอยู่ (Retention Rate)อัตราการเลื่อนชั้น (Promotion Rate)ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอัตราการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy rate)การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติผู้เรียนต่อประชากรสถานศึกษานอกระบบสถานศึกษาในระบบผู้สอนนอกระบบผู้สอนในระบบผู้เรียนพิการ (นอกระบบ)ผู้เรียนสำเร็จการศึกษานอกระบบ (ผู้จบการศึกษา)ผู้เรียนนอกระบบผู้เรียนด้อยโอกาส (ในระบบ)ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา(ผู้จบการศึกษา)ผู้เรียนออกกลางคันผู้เรียนเข้าใหม่ผู้เรียนที่พิการ (ในระบบ)ผู้เรียนในระบบ(นักเรียน/นักศึกษา) ประชากรวัยเรียน