เรือประมงการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงราคาประมูลสัตว์น้ำปริมาณน้ำแข็งเพื่อการประมงปริมาณสัตว์น้ำสดที่ใช้ในการแปรรูปการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดการเลี้ยงหอยทะเลการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยการเลี้ยงกุ้งทะเล (สศก.)การเลี้ยงกุ้งทะเลมูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็มปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มมูลค่าการจับสัตว์น้ำจืดปริมาณการจับสัตว์น้ำจืดสถานประกอบการธุรกิจการประมงสหกรณ์ประมงและสมาชิกสหกรณ์ประมงที่จดทะเบียนผู้ถือครองที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด (สำมะโนทุก10ปี)ชาวประมงทะเลครัวเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครัวเรือนประมงทะเลราคาเส้นไหมเฉลี่ยการส่งออก-นำเข้า วัตถุดิบไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศไทยการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรหนี้สินและสินเชื่อเพื่อการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี)หนี้สินและสินเชื่อครัวเรือนเกษตร (ข้อมูลจากการสำรวจ)รายได้ครัวเรือนเกษตร (สำมะโนทุก10ปี)รายได้ครัวเรือนเกษตร (ข้อมูลจากการสำรวจ)ทรัพย์สินครัวเรือนเกษตรเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรชนิดของโรคสัตว์สายพันธุ์สัตว์ปริมาณเส้นไหม/รังไหม/ครั่ง (สำมะโนทุก10ปี)การผลิตไก่ไข่การผลิตไก่เนื้อการเลี้ยงเป็ด (กรมปศุสัตว์)การเลี้ยงเป็ด (สำมะโนทุก10ปี)การเลี้ยงไก่ (กรมปศุสัตว์)การเลี้ยงไก่ (สำมะโนทุก10ปี)การผลิตสุกร (ข้อมูลจากการสำรวจ)การเลี้ยงสุกร (กรมปศุสัตว์)การเลี้ยงสุกร (สำมะโนทุก10ปี)การผลิตกระบือ (ข้อมูลจากการสำรวจ)การเลี้ยงกระบือ (กรมปศุสัตว์)การผลิตโคนม (ข้อมูลจากการสำรวจ)การเลี้ยงโคนม (กรมปศุสัตว์)การผลิตโคเนื้อ (ข้อมูลจากการสำรวจ)การเลี้ยงโคเนื้อ (กรมปศุสัตว์)การเลี้ยงโค (สำมะโนทุก10ปี)การเลี้ยงสัตว์ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ (สำมะโนทุก10ปี)ผู้ถือครองที่ดินทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี)การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญปริมาณการผลิตข้าวเนื้อที่เพาะปลูกข้าว (สำมะโนทุก10ปี)เนื้อที่เพาะปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมการผลิตมันฝรั่งการผลิตหอมหัวใหญ่การผลิตหอมแดงการผลิตกระเทียมการผลิตลองกองการผลิตลิ้นจี่การผลิตเงาะการผลิตมังคุดการผลิตทุเรียนการผลิตลำไยการผลิตกาแฟการผลิตปาล์มน้ำมันการผลิตยางพาราการผลิตถั่วเหลืองการผลิตอ้อยโรงงานการผลิตสับปะรดโรงงานการผลิตมันสำปะหลังโรงงานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การผลิตข้าวนาปรังการผลิตข้าวนาปีเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี)จำนวนโรงสีข้าวแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี)สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี)สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ภาคการเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี)กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่จดทะเบียนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่จดทะเบียนแรงงานภาคการเกษตรสมาชิกในครัวเรือนผู้ถือครองทำการเกษตรเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผู้ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี)ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรประชากรภาคเกษตร ครัวเรือนเกษตรกร